Ekonomisk hållbarhet

Fokus 2018: Elnätsreglering

Ekonomisk hållbarhet

Elnätsverksamheten är ett naturligt monopol och är därmed reglerat med Energimarknadsinspektionen som tillsynsmyndighet. Elmarknadsinspektionen beslutar om vilka intäkter som Tekniska verken får ta ut för elnätstjänsterna av sina kunder, en så kallad intäktsram.

Till nästa period för intäktsramen, år 2020 till 2023, har ett antal nya regler trätt i kraft. Regler som förändrar förutsättningarna för elnätsverksamheten och som minskar intäkterna. Den tillåtna avkastningsräntan på investeringar sänks kraftigt.

Eftersom åtstramningen införs samtidigt som det kommer nya krav på elmätare, där alla elmätare måste bytas ut, kommer kassaflödet att bli negativt under nästa period. Långsiktigt är det inte ekonomiskt hållbart att driva en verksamhet med sådana förutsättningar.

Intäktsregleringen bygger på att traditionella anläggningsinvesteringar görs, men då de ekonomiska ramarna är snäva riskeras ett fokus på ekonomi snarare än funktion och säkerhet. Att de normpriser som intäktsramen utgår från, avviker från verkliga kostnader bidrar också till investeringar som varken gynnar kunder eller långsiktigt ägande och drift av elnätet.

Mer förnybar el och nya förbrukningsmönster av el i samhället gör att kapacitetsfrågan blir allt mer aktuell i svenska elnät. Näten måste också anpassas till det. Vi ser en risk i att elnätsregleringen inte är anpassad för att stimulera satsningar på smarta elnät, eller åtgärder för ökad säkerhet, i den alltmer samhällskritiska infrastrukturen.

Tekniska verken tar både ekonomiskt, samhällsmässigt och miljömässigt ansvar. Vi ska försöka få ut möjlig avkastning enligt elnätsregleringen men framförallt göra långsiktigt ansvarsfulla och hållbara investeringsplaner. Framförallt ska vi stärka förtroendet till elnätsaffären genom att fortsätta ge våra kunder säker, resurseffektiv och prisvärd tillgång till el. Detta kommer under en tid innebära kraftigt sänkt lönsamhet för elnätsaffären. För att kunna ta detta ansvar över längre tid måste dock elnätbolagens reglering förändras så att bättre samhällsnytta uppnås och elnätbolagen får långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar.

Investeringar för hållbarhet

Inom miljöområdet är Tekniska verken troligen kommunens kraftfullaste verktyg och kompetensbank för att göra kommunens mål om koldioxidneutralt Linköping 2025 möjlig. Här är några exempel på investeringar vi gjort under året:

 • Tillsammans med de sju största vattenkraftsproducenterna har vi grundat Vattenkraftens Miljöfond. Tillsammans satsar vi 10 miljarder kronor under kommande 20 år för att förbättra vattenmiljön vid de svenska vattenkraftverken.
 • Vi investerar för att bli fria från kol och fossil olja under ett normalår. Klart 2020.
 • I Sunne bygger vi en vindkraftspark med 13 vindkraftverk. Klart 2019.
 • Vi har beslutat att göra investeringar för att kunna producera hela Linköpings kommuns elbehov med förnybar el. Klart 2025.
 • Dotterbolaget Bixia erbjuder el producerad till 100 procent av förnybara energikällor.
 • Under året började vi bygget av en produktionsanläggning för flytande biogas. Flytande biogas efterfrågas både av industrin och för transporter av tunga fordon, för att på så sätt kunna ersätta gasol eller diesel.
 • Vi gör en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet som beräknas kosta 200 miljoner kronor.
 • Likaså bygger vi ut fjärrkyla, främst i Tornby, Linköping. Det innebär en minskning av användningen av ozon- eller annan klimatpåverkande köldmedia och ger en minskad elförbrukning för små kylaggregat.
 • Vi bedriver flera olika produktutvecklingsprojekt, som ofta görs i samarbete med universitet och högskolor. Ett exempel är framtagandet av den så kallade elektroniska tungan som i realtid ska signalera eventuella avvikelser på kvaliteten på dricksvattnet.
 • Hefaistos är ett annat projekt, där vi studerar möjligheten att lagra värme i berggrunden för att bättre kunna ta tillvara den resurseffektiva fjärrvärmen.
 • Vi samverkar också i ett EU-projekt, CWPharma, som ska ta fram verktyg och rekommendationer till beslutsfattare, myndigheter och kommuner för att kunna minska spridning av läkemedelsrester i naturen inom Östersjöregionen.

Motverkande av korruption

Tekniska verken är ett kommunalägt bolag där kommunallagen i stora delar är styrande. Alla våra verksamheter följer gällande regler oavsett om det är en monopol-, affärsdrivande- eller reglerande verksamhet.

För att minska det potentiella problemet med korruption i organisationen har vi uppdaterat koncernens riktlinjer kring representation och att vi på ett ännu tydligare sätt kommunicerar vikten av att vi inte under några förutsättningar får ge eller ta emot mutor.

Under året har vi vunnit ett principiellt viktigt mål i Högsta förvaltningsdomstolen där vi fått rätt i att kunna konkurrensutsätta våra direktupphandlingar på ett enklare sätt. Domen är av stor betydelse för alla som arbetar med offentlig upphandling i Sverige.

Ekologisk hållbarhet

Fokus 2018: Biogas

Ekonomisk hållbarhet

Biogas som vi tillverkar från samhällets restprodukter, till exempel matavfall från Gröna Påsen, är ett oerhört effektivt sätt att skapa cirkulära ekonomiska flöden. Restprodukten biogödsel är idag gränssättande för hur mycket ekologisk mat som kan produceras i Sverige.

Biogödsel har i år levererats till 60 lantbrukare runt om i Östergötland.

Användning av restprodukter, tillverkning och distribution gör biogasen oerhört klimateffektiv och idag går alla bussar i Linköpings kommun på biogas. Men då större delen av Sverige saknar gasnät innebär det begränsningar för att nå avlägsna marknader och lastbil måste användas. I framtiden kommer det inte vara ett problem i och med teknikutvecklingen av flytande biogas.

Flytande biogas är precis vad det låter som, biogas i flytande form. När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600 gånger mindre och det blir cirka 10 gånger mer biogas per transport. Det gör att den kan transporteras betydligt effektivare och inte minst billigare långa sträckor.

Genom att bränslet tar mindre plats öppnar det också upp för nya användningsområden, exempelvis som bränsle för tunga transporter eller inom sjöfarten. Flytande biogas är också ett attraktivt bränsle för industrin som ersättning för exempelvis gasol.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi på Tekniska verken har utvecklat ett av världens mest resurseffektiva energisystem, som bygger på att ta tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade.

Vi arbetar också aktivt med avfallstrappan. Avfallstrappan visar hur vi kan minska uppkomsten av avfall genom att minimera, återanvända, materialåtervinna och energiåtervinna. Det sista trappsteget är att deponera. Att återvinna energi och minska deponering är vi bra på i Östergötland men när det gäller de översta stegen i avfallstrappan behöver vi bli ännu bättre.

Vår insamling av matavfall, via Gröna Påsen, har stort stöd hos Linköpingsborna. Av matavfallet tillverkar vi biogas som är ett 100 procent förnybart fordonsbränsle. I början av året kunde vi inviga en ny biogasmack vid Braskens Bro i Linköping.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald inom vattenkraften är en viktig fråga för oss. I vårt ägardirektiv står det att vi ska stödja kommunens ambitioner om att utveckla och bevara den biologiska mångfalden i reglerade vattendrag.

Koncernen äger 42 vattenkraftverk som står för drygt hälften av vår elproduktion under ett normalår. All produktion av vattenkraft är reglerad genom vattendomar. Vattenkraftverk och dammar påverkar den biologiska mångfalden, där vissa arter gynnas och andra missgynnas.

Vi arbetar med frågan på olika sätt och har tagit fram en metod för hur miljöåtgärder i vattenkraften ska prioriteras för att nå så stora biologiska vinster som möjligt. Projekten är ofta komplexa och tar flera år att genomföra. Ål, asp, öring och tjockskalig målarmussla är exempel på hotade arter som vi på olika sätt jobbar för att bevara.

2018 har vi bland annat arbetat med:

 • Att bygga en faunapassage förbi Nykvarns kraftverk i Stångån i samarbete med Linköpings kommun.
 • Ett projekt för att kunna anlägga ett inlöp förbi dammen som gynnar öring i Laxberg, vid Sommens utlopp i Svartån.
 • En miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan för att få bygga en fiskväg i Brokind och restaureringsåtgärder i Stångåns naturfåra, förbi Hovetorps vattenkraftverk.

Social hållbarhet

Fokus 2018: Från bästa världen till New York Times

Ekonomisk hållbarhet

Varje år sprider Tekniska verken kunskap och information till såväl medborgare i Linköping, som kunder och andra intressenter på nationell och global nivå. I det här arbetet ingår allt ifrån utbildning, till studiebesök och öppet hus. Syftet med arrangemangen är att öka förståelsen för den breda verksamhet vi bedriver, men också att inspirera och synliggöra vilka möjligheter det finns på både lokal och global nivå att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle.

Sedan lång tid tillbaka träffar och utbildar vi merparten av Linköpings tredjeklassare genom arrangemanget Bosse & Bettan. Här får barnen möjlighet att lära sig mer om hur avloppsvattnet renas och vad som är viktigt att tänka på för att värna vår miljö. Med ett liknande tema startade under hösten utbildningsprojektet Bästa världen. Det är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Kolmårdens djurpark och Tekniska verken, med syfte att lära barn i årkurs 2, 5 och 8 ett mer hållbart tänkande.

Varje år arrangerar Tekniska verken tillsammans med Ung Företagsamhet tävlingen Innovation camp. Den riktar sig till alla gymnasieungdomar i Östergötland och I år var tävlingsuppdraget att lösa hur Tekniska verken kan skapa en bättre kundupplevelse på våra återvinningscentraler.

I syfte att nå den breda allmänheten bjuder Tekniska verken varje år in till öppet hus. Nytt för 2018 var att vi, förutom att visa stora delar av Gärstadområdet, också arrangerade kunskapsseminarier med teman som avfallstrappan, biogas, elbilar och fjärrvärme med mera.

Utöver ovanstående aktiviteter arrangeras ett stort antal studiebesök varje år. Här handlar det om besökare från exempelvis gymnasieskolor, Linköpings universitet, kollegor från andra städer, politiker på lokal och nationell nivå och delegationsbesök från olika delar av världen.

Vi har haft många besök och intresset från omvärlden handlar främst om hur vi tar hand om och återvinner stora delar av vårt avfall, istället för att det hamnar på deponi.

Tekniska verkens syn på avfall som resurs ger oss inträde att prata på de internationella arenorna. I höstas var vår vice vd Klas Gustafsson i London för att i en paneldiskussion berätta om vår syn på en resurseffektiv avfallshantering. Värd för seminariet The Waste to Wealth var den brittiske prins Charles, som pratade om Sverige som en förebild inom området och nämnde Tekniska verken som ett gott exempel.

Under året besökte en amerikansk journalist Tekniska verken, vilket så småningom resulterade i en omfattande artikel i New York Times om Tekniska verken och svensk avfallshantering. En hållbar berättelse intresserar med andra ord allt från andraklassare i Linköping, till medborgare i en av världens mest inflytelserika städer!

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandlingsfrågorna är viktiga och prioriterade hos oss. Arbetet leds av koncernens Mångfalds- och likabehandlingskommitté.

En rad aktiviteter för att öka kunskapen inom koncernen har genomförts. Bland annat har representanter från kommittén varit med på introduktionsdagar för nyanställda och deltagit vid flera chefsträffar. Utbildningar har också genomförts - en om vikten av mångfald för att bli ett framgångsrikt innovationsföretag och en om diskrimineringslagen.

Ett utbildningspaket har under slutet av året påbörjats med en rad kortare workshops som alla chefer ska genomföra med sina medarbetare en gång per kvartal för att frågorna ska lyftas och diskuteras ofta och naturligt inom alla arbetsgrupper.

Hälsa och säkerhet

Engagerade och kompetenta medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att nå koncernens långsiktiga mål. För oss är det viktigt att medarbetarna upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö motiverande och trivsam. Årets medarbetarenkät låg på 71 av 100. Det är något högre än företag totalt i Sverige.

Det finns ett krav i arbetsmiljölagstiftningen att jobba med psykosocial arbetsmiljö och vi har valt att introducera verktyget HealthWatch som skattar medarbetarnas psykosociala hälsa. Syftet är att kunna reagera på eventuell ohälsa tidigt.

Kunskap och kompetens

Att säkra rätt kunskap och kompetens hos våra medarbetare är avgörande för oss, såväl internt som i branschen och samhället i stort. Vi har en stor utmaning i det då vi både står inför ett stort generationsskifte och det finns vissa bristyrken inom branschen.

Alla chefer har deltagit i arbetsmiljöutbildning och chefsutbildning, där de bland annat fokuserar på det goda ledarskapet, hälsa, arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. För att motverka diskriminering arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering som också främjar mångfald och inkludering.

Tillgänglighet och pålitlighet

För att minska störningar och oförutsedda händelser i till exempel el-, fjärrvärme-, dricksvatten-, och bredbandsnäten jobbar vi förebyggande på flera sätt:

 • Vi har kontinuerlig utbyggnad av ledningsbunden infrastruktur och har väl uppbyggda rutiner och övervakningssystem för att snabbt ta hand om störningar.
 • Vi tryggar bland annat försörjningen av värme och dricksvatten genom att ha flera produktionsanläggningar som är sammankopplade. På så sätt kan vi minimera leveransproblem och erbjuda en hög driftsäkerhet.

Tekniska verkens tillgänglighet på fjärrvärme, el, bredband och dricksvatten har varit över 99 procent under året.