Rörelsens intäkter

Finansiell ställning

EBITDA

Mnkr 2018 2017 Förändr.
Rörelsens intäkter 5 518 4 839 679
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 1 443 1 338 105
Resultat efter finansnetto, EBT 833 636 197
Operativt kassaflöde 266 676 -410
Avkastning på totalt kapital, % 8,5 7,1 1,4