I mitt dagliga arbete som vd och koncernchef för Tekniska verken är det mycket inspirerande att vi, alla som arbetar här, kan se oss som möjliggörare. Tillsammans med våra kunder och andra aktörer, gör vi det möjligt att bidra till en CO2-neutral energiproduktion och en långsiktigt hållbar utveckling. Vi söker och utvecklar ständigt nya lösningar och innovationer, som gör att begränsade resurser kan räcka till fler och skapa kundnytta. Under året har vi fortsatt att bygga världens mest resurseffektiva region, och jag vill här lyfta fram några satsningar som har beslutats, påbörjats eller genomförts.

Satsning på mer vindkraft och flytande biogas

Vi behöver öka tillgången på långsiktigt hållbara energilösningar. Vårt beslut att satsa på vindkraft för att kunna möta Linköpings samlade elbehov med förnybar el, ser jag därför som en viktig milstolpe. Satsningen ligger dessutom helt i linje med vår ambition att fasa ut kol och fossilolja i el- och värmeproduktionen, till förmån för förnybara och återvunna energikällor. Vi ser också att flytande biogas kommer att få allt fler användningsområden, både inom industrin och som fossilfritt fordonsbränsle för tunga transporter. Därför bygger vi en produktionsanläggning för flytande biogas i Linköping.

Infrastruktur för en levande och hållbar region

En annan viktig del i vårt uppdrag är att förse stad och landsbygd med en väl fungerande infrastruktur. Genom vårt dotterbolag Utsikt Bredband AB erbjuder vi bredband via fiber till hushåll och företag på landsbygden kring Katrineholm och Linköping. Utbyggnaden i Katrineholmstrakten är i stort sett klar och arbetet runt Linköping pågår. Dessutom görs nu också en storsatsning där vi erbjuder fiberanslutning till landsbygden i Mjölby kommun.

Årstidernas klimatväxlingar påverkar drift och resultat

Merparten av koncernens verksamheter påverkas av de klimat- och väderförhållanden som råder under året. 2018 startade med vattennivåer som var bättre än tidigare tre år för vår vattenkraft, men den rekordvarma och regnfattiga sommaren gjorde att både vattennivåerna och energiproduktionen sjönk. Den extrema sommarvärmen bidrog samtidigt till att efterfrågan på fjärrkyla ökade.

Andra väderutmaningar är kraftiga vindar. Vi arbetar ständigt med att öka leveranssäkerheten till våra kunder, bland annat genom en övergång till markbunden el. Höststormen Knud satte verksamheten inom elnät på prov, då stolpar knäcktes och orsakade störningar i våra elleveranser. Avbrotten blev glädjande nog både få och korta.

Samarbete kring Vattenkraftens miljöfond för ökad biologisk mångfald

Då vi på Tekniska verken är ett av åtta företag som tillsammans står för 95 procent av landets vattenkraftproduktion, har vi engagerat oss i arbetet gällande ny lagstiftning kring miljöanpassning av vattenkraften. Vi har under året också varit med och initierat bildandet av Vattenkraftens Miljöfond AB och är en av åtta delägare. Alla vattenkraftsägare kan ansöka om bidrag från fonden, för att finansiera miljöåtgärder som bidrar till moderna miljövillkor och biologisk mångfald.

En viktig del av våra kunders vardag

Vår ambition är att Tekniska verkens produk- ter och tjänster ska fungera dygnet runt, året om, och bidra till en trygg och enkel vardag för våra kunder. Vi arbetar därför ständigt med att öka vårt kundfokus och på olika sätt, framförallt digitalt, göra information och tjänsteutbud lättillgängligt.

Bixia AB, vårt delägda dotterbolag, har exempelvis slutit ett samarbetsavtal med ICA, som underlättar för Sveriges elkonsumenter att göra ett hållbart elavtal. Ett annat exempel är utbyggnaden av cirka 3 400 hemmaladdare för elbil, som har genomförts av vårt delägda bolag Bee Charging Solutions (tidigare Clever Sverige AB), vilket bland annat innebär att det numera är lättare att köra elbil i Linköping.

Vi vill också bidra till att det ska vara ”lätt att göra rätt” och på olika sätt uppmuntra till ett cirkulärt, resurseffektivt tänkande. Här vill jag bland annat lyfta fram återbrukshallarna, som under 2019 kommer att byggas på återvinningscentralerna i Linköping, och den loppisverksamhet som vi arrangerar ett par tillfällen per år vid Vika återvinningscentral i Katrineholm. Loppisen har sedan starten samlat in runt 1 miljon kronor till olika lokala och välgörande ändamål.

Ökad samverkan och forskning

Dagens energimarknad har ett stort behov av kundnära lösningar och affärsmodeller som är enkla och nyttiga för våra kunder. Vi samverkar därför med fyra andra energiföretag i bolaget Utvecklingskluster Energi AB. Detta bolag är i sin tur delägare i utvecklingssatsningen Power2U. Power2U utvecklar bland annat lösningar som kan hjälpa fastighetsbolag att styra när på dygnet de använder energi.

Under året har vi också ökat våra satsningar för forskning och utveckling, framförallt inom energiteknologi, där exempelvis säsongslagring av fjärrvärme studeras.

2017 fattade Tekniska verken det strategiska beslutet att förvärva aktiemajoriteten i Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), med syftet att öka vår samverkan och konkurrenskraft. Under 2018 ser vi att MSE, med sin välskötta verksamhet, snabbt har blivit en del av vår koncern och levererar ett mycket gott ekonomiskt årsresultat.

Ökat engagemang för en hållbar livsstil

Vi på Tekniska verken är övertygade om att diskussion och utbildning ökar människors engagemang för dagens klimatutmaningar. Därför fortsätter vi att driva och ta position i frågeställningar som är viktiga för att bygga en resurseffektiv region. Under året har vi deltagit i olika debatter och seminarier. I samband med Almedalsveckan och vid Waste to Wealth Summit 2018 lyfte vi bland annat ämnen som cirkulär ekonomi och plastavfall.

Ett ytterligare exempel jag vill nämna är ”Bästa världen”, ett unikt utbildningsprojekt som i samarbete med Linköpings kommun och Kolmårdens djurpark rullades ut under hösten, och riktar sig till elever i årskurs 2, 5 och 8 i Linköping. Projektet handlar om att lära eleverna att det vi var och en gör för miljön lokalt, också påverkar resten av världen.

Vi fortsätter bygga världens mest resurseffektiva region

Mitt arbete och ledarskap tar utgångspunkt i tre, för mig, prioriterade områden; kundfokus, innovation och det goda ledarskapet. Verksamhetsområdena inom koncernen är många, och det är viktigt att vi möter kunderna tillsammans - som ETT Tekniska verken. När vi kan leverera än mer relevanta och intressanta erbjudanden, utifrån kundsituation och behov, ökar nyttan och mervärdet för våra kunder, våra ägare och hela regionen. Vi behöver också ständigt söka och utveckla nya lösningar och innovationer. Dels för att begränsade resurser ska räcka till fler, men också för att säkra koncernens konkurrenskraft och överlevnad. Genom vårt proaktiva och innovativa förhållningsätt skapar vi dessutom både utmanande och intressanta arbetsuppgifter. När det sedan kombineras med ett riktigt gott ledarskap ökar våra möjligheter att attrahera de bästa talangerna.

Nu lägger vi ett mycket framgångsrikt 2018 bakom oss, med en stark balansräkning och ett av branschens kanske högsta kreditbetyg från S&P Global. Min ambition för kommande år är att vi efter varje avslutat år kan se tillbaka på ett antal väl genomförda aktiviteter, som fört oss närmare vår vision. Inför 2019 lägger jag, och nästan 1 000 medarbetare, in en ytterligare växel för att bygga världens mest resurseffektiva region och ett gott samhälle.

Charlotta Sund, Vd och koncernchef

Charlotta Sund

Vd och kocernchef